Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Rätt förberedelser inför företagsförsäljning skapar stort värde

För att säkerställa en lyckad företagstransaktion finns ett antal olika parametrar som företagsägare bör diskutera och förbereda innan processen initieras. Genom att noggrant planera, säkerställa en optimal finansiell struktur samt motivera och vägleda ledande befattningshavare går det att säkerställa en optimal tidpunkt för genomförandet.

Förberedelser inför en framtida ägarförändring

Ägarnas målbild

Det första som behövs är en genomarbetad plan för hur ägarskiftet skall ske. Planen bör ge svar på följande:

 • Förståelse för företagets nuvarande position och framtida potential
 • Genomgång av ägarnas prioriteringar och mål. Först därefter är det möjligt att fatta beslut kring exit-alternativ samt process och tidsram
 • Beskrivning för hur företaget ska se ut vid avyttring
 • Genomgång av skatteimplikation vid avyttring
 • Identifiera risker som kan påverka timing för avyttringen

Värdedrivare

För att möjliggöra att potentiella intressenter erbjuder ett värde-premium under transaktionsprocessen bör man som företagsägare skapa en agenda med åtgärdspunkter. Sammantaget brukar dessa faktorer kallas för värdedrivare eller ”value drivers”. Det finns givetvis specifika värdedrivare för varje enskilt företag men ett flertal är generella:

 • Uppvisa tillväxt – det ger trovärdighet till den prognostiserade tillväxt som presenteras
 • Undvika beroende av kunder och leverantörer – öppna alternativ minskar verksamhetens risk
 • Uppvisad kostnadskontroll – optimera kostnader som inte är vitala för verksamheten
 • Satsning på nya initiativ – visar intressenter att det finns framtida potential
 • Kunskap om hur marknaden utvecklas och vad som driver värde på densamma
 • Genomgång av tillväxtpotential i form av geografisk expansion, fler produkter eller förvärv

Värdering

Värderingen syftar till att ge det säljande företagets ägare en möjlighet att fastställa en realistisk målsättning för bolagsvärde när transaktionen initieras. En företagsvärdering bör utgå från; företagets finansiella resultat och kassaflöde, antal potentiella intressenter och dess transaktionshistorik, företagets unika position, uppskattning av de synergier som potentiella intressenter kan utvinna från ett förvärv samt värdering av liknande noterade företag och relaterade företagstransaktioner som skett i närtid.

Steg 1 – finansiell struktur

För att maximera värdet vid en avyttring är det viktigt att gå igenom företagets finansiella struktur, och det första steget är en god ekonomisk uppföljning. Under en transaktionsprocess kommer intressenter att vilja gå igenom den finansiella historiken, främst i form av resultat- och balansräkningar för de senaste två-tre åren. Att ha dessa tillgängliga och i god ordning förmedlar trygghet till intressenterna samtidigt som det skapar ett större förtroende för företagets framtidsprognoser.

För att maximera värdet vid en försäljning är det viktigt att titta på hur kapitalet binds i företaget.  Detta görs genom en analys av rörelsekapitalet – det vill säga; lager, kundfordringar och leverantörsskulder. Den likvid som inte används till inköp eller som betalning till leverantörer hamnar i företagets kassa. Då kassan förvärvas krona för krona finns det mycket att vinna på att optimera sitt rörelsekapital.

Exempel – rörelsekapital

Lager och kundfordringar ger ett högre rörelsekapital medan leverantörsskulder bidrar till ett lägre rörelsekapital. Ett lägre rörelsekapital innebär en högre andel obundet kapital, vilket återfinns som likvida medel i kassan. Grafen ovan illustrerar hur en minskning av rörelsekapitalet bidrar till en ökning av kassan med sek 3 miljoner.

En köpare kommer att analysera hur mycket kapital som behövs ”bundet” i rörelsekapital. Ju lägre detta är, desto högre värde går att realisera vid en avyttring. I exemplet ovan erhåller ägarna sek 3 miljoner mer i aktievärde efter optimering av rörelsekapitalet.

Steg 2 – Ledande befattningshavare

 

En vanlig problematik vid en företagsförsäljning är verksamhetens beroende av ägarna. Att visa att verksamhetens långsiktiga framtida prognoser inte är beroende av ägarnas operativa arbete skapar trygghet och minimerar risk för köparen. I en förberedelseprocess är det därför bra att gå igenom följande punkter:

 • Identifiera vilka personer som skulle kunna leda företaget i framtiden
 • Etablera bra mellanchefer som kan dela på ansvaret för den dagliga driften av verksamheten
 • Etablera en duktig ekonomiavdelning, utöver ägarna, med möjlighet att följa upp resultat och ge rapporter kring bolaget när detta behövs
 • Överföra viktiga kund- och leverantörsrelationer på personer utöver ägarna

Dessa förändringar är givetvis något som sker över en lång tidsperiod och det är viktigt att alla steg görs utan att verksamheten riskerar någon skada.

En annan viktig faktor är att skapa underlag för tydlig uppföljning av verksamheten och för vägen mot dess mål. Om målbilden är tydlig skapas en starkare kultur och trygghet för de anställda samtidigt som det ökar sannolikheten att uppnå ägarnas målbild.

För att skapa en stark kultur och en gemensam strävan mot målet kan det vara aktuellt att skapa incitament för personalen. Exempelvis kan personalen erhålla bonus när verksamheten nått de åtgärdspunkter som fastställts.

Steg 3 – Tidpunkt för att initiera en avyttring

 

En transaktionsprocess tar cirka sex månader från start till mål. Utöver denna period är det i många fall så att den nya ägaren kräver att säljaren kvarstår i företaget, både operativt och finansiellt, under en förutbestämd tid. Om säljaren innehar en ledande position i verksamheten är det inte ovanligt att den nya ägaren kräver att säljaren kvarstår inom företaget under sex månader upp till tre år. För detta finns ofta en ekonomisk vinning för säljaren som faller ut vid tidsperiodens slut. Detta är viktigt för en säljare att diskutera och förstå för att kunna besluta om tidpunkten för att initiera en avyttring.

Generellt ställer en industriell aktör färre krav på säljaren. Företaget förvärvas ofta till 100 procent. Om ägarna inte skulle vilja arbeta vidare i företaget så återfinns dock ofta ett krav på överlämning till ny en ledning.

En finansiell aktör förvärvar sällan 100 procent av företaget då köparen är beroende av säljarens branschkunskap. Dessutom ges större tilltro till företagets prognoser om säljaren är beredd att kvarstå med en viss ägarprocent.

För en ägare som vill fortsätta utveckla sitt företag, men samtidigt realisera en stor andel av det upparbetade värdet, kan det vara mycket attraktivt att sälja en andel av företaget till en finansiell aktör. Förutom att bidra med friskt kapital kan den nya delägaren vara ett stort stöd för bolaget i dess framtida expansion.

Sammanfattning

 

Valentum Partners har lång erfarenhet av att hjälpa framgångsrika entreprenörer med att förbereda ett företag inför försäljning. För att uppnå bästa resultat bör arbetet påbörjas i god tid innan en transaktionsprocess initieras.

Förberedelsearbetet bör innehålla:

 • En översiktlig plan över ägarnas mål och tidsram
 • En detaljerad plan med åtgärdspunkter för arbete med värdedrivare
 • En värdering av bolaget i utgångsläget för att skapa en rimlig målbild vid avyttring
 • En genomgång av den finansiella strukturen för att säkerställa uppföljning och optimering av kostnadsstrukturen
 • En påbörjad plan för hur verksamhetens beroende av ägarna kan minskas på sikt

 

Kontakt

Gustaf Plyhm

Partner

gustaf.plyhm@cwicf.com

+46 709 39 21 12

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.