Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Strategisk premie och synergier – Vad är det och hur får man betalt för det?

En generell uppfattning vid företagstransaktioner är att strategiska, eller industriella köpare, kan betala en premie, dvs. ett högre pris, för bolaget gentemot en finansiell köpare. Ibland är det så och ibland inte. Problemet ligger i att omvandla synergier och andra strategiska aspekter till kronor och ören och sedan jämföra det mot vad en finansiell aktör är villig att betala för bolaget. I slutändan gäller det dessutom att få en strategisk köpare att betala upp för dessa synergier.

De allra flesta större bolag i Sverige har någon form av förvärvsstrategi och kanske till och med en egen M&A-avdelning som dagligen utvärderar intressanta förvärvsobjekt. Den vanligaste rationalen till att genomföra förvärv är att skapa tillväxt och stärka sin marknadsposition, men det kan också vara att man vill få tillgång till en intressant produkt och/eller teknik eller att man vill integrera ett steg fram eller bak i värdekedjan. Oavsett rational finns möjligheten att en strategisk köpare betalar en strategisk premie.

Det finns dock inget tydligt samband som tyder på att strategiska köpare alltid betalar en premie för ett bolag. Endast 2013 och 2014 var den genomsnittliga värderingsnivån hos strategiska köpare högre än finansiella köpare för transaktioner i Norden under perioden 2012 – 2017.

 

Jämförelse av värderingsnivå finansiell vs. strategisk köpare


Vad är det då som kan skapa extra värde hos strategiska köpare? Det första är att skydda och fortsätta utveckla den löpande verksamheten före, under och efter en transaktionsprocess. I många fall påverkar en transaktionsprocess den löpande verksamheten negativt, ofta i form av ett försäljningstapp under första kvartalet, vilket både finansiella och strategiska köpare kan vara rädda för. För att skapa extra trygghet är det viktigt att säljaren fortsätter ”business-as-usual” i samband med transaktionen. Det kan vara att man skyddar olika typer av kundrelationer, inte låter integrationsprocessen ta för mycket tid och fokus från ledningen samt säkerställer att nyckelpersoner stannar i verksamheten även efter transaktionen. Trygghet är en central faktor för att skapa värde.

Ett andra steg, och kanske det allra viktigaste, är att få en strategisk köpare att hitta strategiska och operationella synergier och att sedan få den strategiska köparen att betala upp för dessa synergier.

 

Positiva synergier måste överträffa negativa synergier och integrationskostnader för att en strategisk premie ska vara aktuell

Negativa synergier
I samband med ett strategiskt förvärv kan det uppstå negativa synergier som minskar värdet köparen är beredd att betala. Exempel på negativa synergier är höjda löner och bonusystem för att alla anställda ska ha samma kompensation eller att en ägare som vill minska sitt operativa ansvar har haft stor påverkan på försäljning och kundrelationer.
Negativ påverkan på verksamheten 
Transaktionsprocessen tar ofta fokus från ledningen hos både köparen och säljaren vilket kan få negativ påverkan på den dagliga verksamheten.
Direkta integrationskostnader
I alla strategiska förvärv krävs någon form av integrationsprocess där det ofta uppstår ytterligare kostnader. Det kan exempelvis vara att man behöver applicera ett gemensamt affärssystem, flytta, bygga om lokaler eller stärka upp ekonomiavdelningen.
Positiva synergier
Positiva synergier delas ofta in i 3 kategorier: kostnadssynergier, intäktssynergier samt kapitalsynergier. I teorin och för större bolag ligger fokus ofta på kostnadssynergier, exempelvis stordriftsfördelar, gemensamt huvudkontor eller minskade inköpskostnader. För små- och medelstora bolag kan dock dessa vara svåra att omvandla till kronor och ören och då också svårare att få betalt för. Här fokuserar man oftare på olika typer av intäktssynergier, exempelvis korsförsäljning eller att man kan fylla sina distributionskanaler med fler varor och tjänster.Mätbara kapitalsynergier är mindre vanliga i små- och medelstora transaktioner men det kan vara att man exempelvis kan centralisera ett lager eller att man kan få lägre ränta på sin finansiering.En viktig aspekt som måste tas in beräkningen är även att omvandla synergier från teori till praktik, ”Nu äger vi det här bolaget, hur skapar vi värde?”. Det måste finnas en trovärdig plan för att realisera identifierade synergier.
Strategisk premie
Premie på toppen av rörelsevärdet innan en transaktion som en strategisk köpare är beredd att betala. Storleken på en eventuell premie beror på hur stora synergier köparen ser i bolaget samt att det finns en situation tvingar köparen att betala en en premie.Även om en strategisk köpare har identifierat synergier och har en plan för att kunna realisera dem kommer köparen inte frivilligt att betala ett högre pris. Det krävs att köparen sätts i en auktionsprocess där de är tvingade att betala ett högre pris för att kunna förvärva bolaget.

En viktig del av en säljprocess är alltså att skapa en konkurrensutsatt auktionprocess där så många köpare som möjligt, både finansiella och strategiska köpare, får lägga bud på bolaget. På så sätt får säljaren en fullskalig bild av köparklimatet och förbättrade möjligheter att hitta rätt köpare. Dessutom ökar chanserna att få maximalt betalt för sitt bolag.

Beroende på säljarens preferenser tar Valentum alltid kontakt med både finansiella och strategiska köpare och har erfarenhet att driva processer med flera olika typer av köpare. Har du frågor eller vill veta mer, tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

Tomas Almgren

VD & Partner

tomas.almgren@cwicf.com

+46 70 450 03 69

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.