Besök Clearwater International Sverige
Clearwater International

Timingens betydelse för en lyckad affär

Vid en bolagsförsäljning är värderingsnivån ofta en av de viktigaste frågorna för säljaren. Emellertid är det svårt att på förhand säga med exakthet vilket intresse och värderingsnivå bolaget kommer generera. För att nå en så hög värdering som möjligt är det viktigt att ha koll på vilka parametrar som avgör köparnas värderingar samt vid vilken tidpunkt transaktionen bör genomföras. Det är möjligt att underbygga höga värderingsnivåer genom att förbereda bolaget för en transaktion och med fingertoppkänsla anpassa tidpunkten för genomförandet av transaktionen.

Timing kan förenklat delas upp i tre ben

Rätt timing för bolaget
Något av det första en potentiell köpare granskar är bolagets finanser och mer precist dess omsättning samt resultat. Därför är det få ägare som väljer att initiera en försäljningsprocess om bolaget befinner sig i en tillfällig ekonomisk svacka eller om det finns andra omständigheter som tillfälligt påverkar bolagets omsättning och lönsamhet. Vanligt förekommande är att bolaget nyligen genomfört stora investeringar eller nyanställningar som ännu inte givit resultat eller uppnått sin fulla potential. Vid sådana situationer värderar vanligtvis en köpare denna potential lägre än vad säljaren gör.

Generellt letar köpare ofta efter bolag som är väletablerade på attraktiva marknader, samtidigt som de uppvisar en hög tillväxtpotential. Således genererar denna typ av bolag vanligtvis höga värderingar.

Rätt timing i marknaden
Underliggande marknaden – När man talar om timing i marknaden innefattas det generella marknadsläget, där makroekonomiska faktorer såsom konjunkturläge, räntenivåer och även värderingar på börsen spelar stor roll för värderingen av bolaget. Utöver det generella marknadsläget spelar även tillståndet på den specifika marknaden eller branschen som bolaget agerar på in. Står marknaden inför en potentiellt omvälvande förändring, exempelvis ett teknikskifte eller en förändring av det politiska landskapet, ses detta som risk vilket köparna inkorporerar i sina värderingar.

Klimatet på transaktionsmarknaden – Utöver de grundläggande allmänna faktorerna ovan är det även viktigt att ha fingertoppkänsla gällande läget på transaktionsmarknaden. Detta är av stor vikt för att kunna skapa sig en uppfattning om när efterfrågan är hög och hur likviditeten hos potentiella köpare är, då det är faktorer som påverkar köparnas vilja och förmåga att engagera sig i nya projekt.

Rätt timing för ledningen
Något många köpare uppskattar är om bolaget har en befintlig ledning som har kompetens och motivation att fortsätta leda bolaget efter en eventuell transaktionen. En bolagsvärdering baseras till stor del på vad köparen tror om bolagets framtid och om det finns en befintlig ledning på plats som tagit fram en väl utarbetat affärsplan som kan ingjuta förtroende hos köparen. Saknas en ledning för bolaget måste en eventuell köpare säkerställa att de kan rekrytera nya nyckelpersoner, vilket kan vara både tidsmässigt och ekonomiskt krävande. En ny ledning medför även en större risk för köparen, vilket måste tas i beaktning i värderingen av bolaget.

För att maximera värderingen av bolaget är det fördelaktigt att genomföra transaktionen när timingen är rätt gällande alla tre parametrar. Det är dock vanligt förekommande att minst en timing inte är helt rätt vid en transaktion, något som inte nödvändigtvis behöver medföra långtgående konsekvenser för värderingsnivåerna om man förbereder bolaget rätt och vidtar nödvändiga åtgärder.

Valentum har erfarenhet av att driva snabba processer där bolag på kort tid efter initial kontakt är redo att tas ut på marknaden, men även längre processer där Valentum deltar eller vägleder i de olika processer som krävs för att förbereda bolag inför en kommande transaktion. Har du några frågor gällande transaktionstiming eller vill veta mer om hur en transaktionsprocess går till är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Gustaf Plyhm

Partner

gustaf.plyhm@cwicf.com

+46 709 39 21 12

Om Valentum

Valentum är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner med fokus på försäljningar och förvärv av stora onoterade företag.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Vi använder cookies för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi hanterar cookies.